اعلانات سایت

برنامه کلاسی دوره تابستانی دبیرستان فرزانگان ناحیه دو

برنامه کلاسی دوره تابستانی دبیرستان فرزانگان ناحیه دو

از مدیر سیستم در
Number of replies: 0

روزهای شنبه:

درس زبان دوازدهم ریاضی و دوازدهم انسانی بین ساعات 10 تا 10:40 صبح در کلاس مشترک بین رشته ای شماره یک برگزار می گردد.

درس دینی دوازدهم ریاضی و دوازدهم انسانی بین ساعات 11 تا 11:40 صبح در کلاس مشترک بین رشته ای شماره دو برگزار می گردد.

درس فارسی دوازدهم تجربی و دوازدهم ریاضی بین ساعات 12 تا 12:40 صبح در کلاس مشترک بین رشته ای شماره یک برگزار می گردد.

مابقی دروس در کلاسهای مربوطه به خود برگزار خواهند گردید.