موسسه آموزش زبانهای خارجی سیمین

Available courses

First2B

 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: شهسواری شهسواری

First2A

 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: شهسواری شهسواری

Family3C

 • دبیر: زهرا بابایی فر

Family3A

 • دبیر: زهرا بابایی فر

Family2c

 • دبیر: فاریابی فاریابی

Family2A

 • دبیر: فاریابی فاریابی

Comb5

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

Comb4

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

comb6

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

cle3

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

cle2

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

B2

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

B3

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

ADL4

 • دبیر: پویا پورعامری

Teachers Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

General Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد