موسسه آموزش زبانهای خارجی سیمین

درس‌های موجود

Pockets3b

 • دبیر: فاریابی فاریابی

First3B

 • دبیر: فاریابی فاریابی

First3A

 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی

First1B

 • دبیر: نیلوفر شفیعی

Family4c

 • دبیر: زهرا بابایی فر

Family3B

 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار

Family2c

 • دبیر: زهرا برخوردار

Family2B

 • دبیر: زهرا برخوردار

Family1B

 • دبیر: فاریابی فاریابی

Comb5

 • دبیر: پویا پورعامری

Comb4

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

comb3

 • دبیر: پویا پورعامری

cle2

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

cle1

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

B2

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

B1

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

ADL3

 • دبیر: پویا پورعامری

Teachers Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

General Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد