موسسه آموزش زبانهای خارجی سیمین

درس‌های موجود

First3A

 • دبیر: فاریابی فاریابی

First2B

 • دبیر: فاریابی فاریابی

Family1B

 • دبیر: فاریابی فاریابی

ADL5

 • دبیر: پویا پورعامری

Family4a

 • دبیر: زهرا بابایی فر

Family3B

 • دبیر: زهرا بابایی فر

Family3A

 • دبیر: زهرا برخوردار

Family2B

 • دبیر: زهرا برخوردار

Comb6new

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

Comb4

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

comb

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

fce1

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

cle3

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری

B2

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

B3

 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

Teachers Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد

General Class

 • دبیر: ابریشم اسفندیاری
 • دبیر: زهرا بابایی فر
 • دبیر: زهرا برخوردار
 • دبیر: پویا پورعامری
 • دبیر: سارا شعبانی
 • دبیر: نیلوفر شفیعی
 • دبیر: فاریابی فاریابی
 • دبیر: علیرضا مهرابی راد