دبیرستان احمدی روشن آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان

درس‌های موجود

تمامی کلاس های دهم اعم از تجربی-ریاضی

 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: مهدی خواجوئی نژاد
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی

تمامی کلاسهای یازدهم اعم از تجربی - ریاضی

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: مهدی خواجوئی نژاد
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عطا نصيري

تمامی کلاسهای دوازدهم اعم از تجربی- ریاضی

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: علی نصیری
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس عمومی همکاران دبیرستان احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس مشترک بین پایه ای شماره یک احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 123 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 122 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 121 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 113 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 112 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 111 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 103 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 102 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

کلاس 101 احمدی روشن

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: اکبر اکبری
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: ابوالمعصومی محمد
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: عليرضا ناسوتي
 • دبیر: عطا نصيري
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک مشترک

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: محمدعلی الهامیان
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: محمدجواد صادقی
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: محمد محسن بیگی
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی
 • دبیر: علیرضا ناسوتی
 • دبیر: عبدالعلي وحيدپور

پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک مشترک

 • دبیر: فردين ادهمي
 • دبیر: حبيب الله اسماعيلي
 • دبیر: محسن توكلي
 • دبیر: هادی توکلیان
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: فرشيد خسروي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: رضا شاه حیدری پور
 • دبیر: آرمان شکوه سلجوقی
 • دبیر: حسن صابرماهانی
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: ايمان فرخيان
 • دبیر: مجتبي قتلو
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی

پایه دهم رشته ریاضی فیزیک مشترک

 • دبیر: عباس اسلامی
 • دبیر: حسن چهرزاد
 • دبیر: عباس حضرتي
 • دبیر: رضا خسروی مشیری
 • دبیر: احمد خواجويي
 • دبیر: اسماعیل رسائی
 • دبیر: امير رنجبر
 • دبیر: محسن زینلی
 • دبیر: محمد حسين سالاري
 • دبیر: نادر سامری
 • دبیر: مهدي سلطاني نژاد
 • دبیر: محمد عبدلي
 • دبیر: محسن كارگر
 • دبیر: حسین کاظم زاده
 • دبیر: علي کاظمی
 • دبیر: اقبال گیشین زاده
 • دبیر: علی مهدوی
 • دبیر: مهدی مهریزی