درس‌های موجود

شریف 701

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

شریف 702

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

شریف 801

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

شریف 802

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

شریف 901

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

کلاس عمومی همکاران دبیرستان شریف

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی

کلاس مشترک بین پایه ای دبیرستان شریف

 • دبیر: ایمان اسدی
 • دبیر: محمد حسن اسدی
 • دبیر: مهدی افشاری
 • دبیر: علی انجم شعاع
 • دبیر: احسان برخورداری
 • دبیر: رسول برهانی نژاد
 • دبیر: سید علی بوریا زاده
 • دبیر: عبد الرسول جمالی
 • دبیر: محمد رضا حافظ آبادی
 • دبیر: حسین خلیل زاده
 • دبیر: جواد خلیلی
 • دبیر: مهدی دهقانی پور
 • دبیر: عباس شبان
 • دبیر: مهدی شریفی مجد
 • دبیر: حمید رضا شهریار پناه
 • دبیر: سید علیرضا عطار زاده
 • دبیر: محمد عظیمی
 • دبیر: محمد غفاری
 • دبیر: یاسر فتاحیان
 • دبیر: حمید رضا کاشانی
 • دبیر: علی کربلایی
 • دبیر: محمد محمد رضا خانی
 • دبیر: پدرام ملکی