دبیرستان نمونه شهید ایرانمنش ناحیه دو شهر کرمان

درس‌های موجود

دهم انسانی شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: نسرین عالم زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: حبیبه فدایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: زهرا قوام
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

دهم تجربی شهید ایرانمنش

 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: مریم یزدانپناه

دهم ریاضی شهید ایرانمنش

 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: عباس مقدم
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: مریم یزدانپناه

کلاس عمومی همکاران دبیرستان شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: اسماعیل افضلی
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: عباس مقدم
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

کلاس مشترک بین رشته ای شماره دو شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: بهنام حیدری
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: عباس مقدم
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

کلاس مشترک بین رشته ای شماره یک شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: نسرین عالم زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: حبیبه فدایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: زهرا قوام
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: عباس مقدم
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم انسانی شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: امیر شریفی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: نسرین عالم زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: حبیبه فدایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: زهرا قوام
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم تجربی شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: نسرین عالم زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: حبیبه فدایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: زهرا قوام
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم ریاضی شهید ایرانمنش

 • دبیر: آرزو اخلاقی
 • دبیر: ناصر اسدی شکاری
 • دبیر: سهیلا اسعدپور
 • دبیر: محسن اسلامی نیا
 • دبیر: مژگان افروز
 • دبیر: مهدیه افضلی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: اعظم انجم شعاع
 • دبیر: بتول ایرانمنش
 • دبیر: طاهره برفه ای
 • دبیر: مهدیه پاکزاد
 • دبیر: اعظم پوردهقان
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: معصومه تاج گردون
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: ملیحه توکلی
 • دبیر: رقیه جهانشاهی
 • دبیر: نسرین جوانشیری
 • دبیر: محبوبه حافظی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: مریم حشمدار
 • دبیر: ماریا دودانگه
 • دبیر: مریم رستمی زاده
 • دبیر: افسانه رشیدی
 • دبیر: بتول رضایی
 • دبیر: فاطمه روانبخش
 • دبیر: مریم سالاری
 • دبیر: مریم سلطانزاده
 • دبیر: مریم سیف اللهی
 • دبیر: مریم شهیدی
 • دبیر: علی رضا ضیاالدینی
 • دبیر: نسرین عالم زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: ملیحه فتاحیان
 • دبیر: حبیبه فدایی
 • دبیر: بتول میترا فرخ پور
 • دبیر: زهرا قوام
 • دبیر: اکرم کامکار
 • دبیر: فریبا کریمی
 • دبیر: حمیده کمالی
 • دبیر: مریم محمدحسنی
 • دبیر: مهین مرادی
 • دبیر: ناهید ملک شاهی
 • دبیر: اعظم موسوی
 • دبیر: صدیقه موسوی
 • دبیر: سید محمود میر نجفی
 • دبیر: فرشته میرآبادی
 • دبیر: مریم نبوی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: ویدا نظام آبادی
 • دبیر: نسرین نقوی
 • دبیر: مریم نورمندی پور
 • دبیر: اطهره نیکروان
 • دبیر: فاطمه هاشمی بزنجانی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه