درس‌های موجود

دوازدهم تجربی فرزانگان ناحیه یک

 • دبیر: الهه آذربهرام
 • دبیر: فاطمه احمدی پور
 • دبیر: صدیقه ارغیده
 • دبیر: خدیجه جهانشاهی
 • دبیر: مهناز حاج غلامرضایی
 • دبیر: زهرا حداد حسنی پور
 • دبیر: نرگس رضایی زاده
 • دبیر: رضوان رییسی
 • دبیر: زهره فانی ملکی
 • دبیر: مریم مغفوری
 • دبیر: زهرا واعظی زاده

دوازدهم ریاضی فرزانگان ناحیه یک

 • دبیر: الهه آذربهرام
 • دبیر: صدیقه ارغیده
 • دبیر: مهری توانا
 • دبیر: خدیجه جهانشاهی
 • دبیر: مهناز حاج غلامرضایی
 • دبیر: معصومه خسروبکی
 • دبیر: نزهت دانش
 • دبیر: نرگس رضایی زاده
 • دبیر: رضوان رییسی
 • دبیر: زهره فانی ملکی
 • دبیر: زهرا واعظی زاده

کلاس عمومی همکاران فرزانگان ناحیه یک

 • دبیر: طیبه آذر شین
 • دبیر: محمود ابراهیمی
 • دبیر: آرزو اژدری
 • دبیر: معصومه افتخاری
 • دبیر: مریم اکبری
 • دبیر: مهری بهاء الدینی
 • دبیر: مهری تواناسرشت
 • دبیر: شمسی جعفری مقدم
 • دبیر: گیتی جعفری نژاد
 • دبیر: مهناز حاج غلامرضایی
 • دبیر: زهرا حداد حسنی پور
 • دبیر: معصومه خسروبکی
 • دبیر: فریده رساء
 • دبیر: رضوان رییسی
 • دبیر: نرگس شیروانی
 • دبیر: مریم عسکری
 • دبیر: زهره فانی ملکی
 • دبیر: فاطمه قاسمی
 • دبیر: مریم السادات منصوری
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: فاطمه یاراحمدی

یازدهم تجربی فرزانگان ناحیه یک

 • دبیر: آرزو اژدری
 • دبیر: معصومه افتخاری
 • دبیر: مریم اکبری
 • دبیر: مهری بهاء الدینی
 • دبیر: شمسی جعفری مقدم
 • دبیر: مهناز حاج غلامرضایی
 • دبیر: زهرا حداد حسنی پور
 • دبیر: فریده رساء
 • دبیر: رضوان رییسی
 • دبیر: نرگس شیروانی
 • دبیر: مریم عسکری
 • دبیر: مریم عسکری
 • دبیر: زهره فانی ملکی
 • دبیر: فاطمه قاسمی
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: فاطمه یاراحمدی

یازدهم ریاضی فرزانگان ناحیه یک

 • دبیر: طیبه آذر شین
 • دبیر: معصومه افتخاری
 • دبیر: مهری توانا
 • دبیر: شمسی جعفری مقدم
 • دبیر: گیتی جعفری نژاد
 • دبیر: مهناز حاج غلامرضایی
 • دبیر: زهرا حداد حسنی پور
 • دبیر: فریده رساء
 • دبیر: رضوان رییسی
 • دبیر: مریم عسکری
 • دبیر: زهره فانی ملکی
 • دبیر: فاطمه قاسمی
 • دبیر: مریم السادات منصوری
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: فاطمه یاراحمدی