درس‌های موجود

دوازدهم تجربی علوم پزشکی

 • دبیر: سهیلا امانی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: طاهره شجاعی
 • دبیر: حکیمه کلانتری
 • دبیر: محمد رضا نخعی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: علی نصیرپور

دوازدهم ریاضی علوم پزشکی

 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: عزیزه حراجچی
 • دبیر: مریم سید علیخانی
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: اشرف طهمورسی
 • دبیر: حکیمه کلانتری
 • دبیر: محمد رضا نخعی
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: علی نصیرپور

دهم تجربی علوم پزشکی

 • دبیر: مریم اتحادی
 • دبیر: عزیزه حراجچی
 • دبیر: صدیقه دوست محمدی
 • دبیر: مطهره سعیدی
 • دبیر: نجمه سلیمانی
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: بتول قاسمی
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: فاطمه گرامی
 • دبیر: شهین مهر
 • دبیر: مهناز نظیری

کلاس عمومی بین رشته ای علوم پزشکی شماره دو

 • دبیر: سهیلا امانی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: طاهره ایزدی
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: اشرف طهمورسی
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: حکیمه کلانتری
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مهر انگیس وهابی

کلاس عمومی بین رشته ای علوم پزشکی شماره یک

 • دبیر: شیوا پورسیدی
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: هما دعاگویی
 • دبیر: مریم رفیع زاده
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: طیبه معتمدی
 • دبیر: عذری ملایی
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

کلاس عمومی همکاران علوم پزشکی

 • دبیر: مهدیه اسعدی
 • دبیر: سهیلا امانی
 • دبیر: سپیده امیر سیف الدینی
 • دبیر: فاطمه ایرانمنش
 • دبیر: طاهره ایزدی
 • دبیر: محمود برموز
 • دبیر: شیوا پورسیدی
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: عزیزه حراجچی
 • دبیر: بی بی معصومه حسینی
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: هما دعاگویی
 • دبیر: صدیقه دوست محمدی
 • دبیر: مریم رفیع زاده
 • دبیر: بتول زاهدی
 • دبیر: نجمه سلیمانی
 • دبیر: مریم سید علیخانی
 • دبیر: طاهره شجاعی
 • دبیر: خانم صائب
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: معصومه طاهریان
 • دبیر: معصومه طاهریان
 • دبیر: اشرف طهمورسی
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: مهدیه غیوری
 • دبیر: بتول قاسمی
 • دبیر: حکیمه کلانتری
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: فاطمه گرامی
 • دبیر: طیبه معتمدی
 • دبیر: مریم مغفوری
 • دبیر: عذری ملایی
 • دبیر: شهین مهر
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: علی نصیرپور
 • دبیر: مهناز نظیری
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مهر انگیس وهابی
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم تجربی علوم پزشکی شعبه دو

 • دبیر: مهدیه اسعدی
 • دبیر: فاطمه ایرانمنش
 • دبیر: شیوا پورسیدی
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: هما دعاگویی
 • دبیر: صدیقه دوست محمدی
 • دبیر: مریم رفیع زاده
 • دبیر: خانم صائب
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: فروغ نادری
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم تجربی علوم پزشکی شعبه یک

 • دبیر: شیوا پورسیدی
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: هما دعاگویی
 • دبیر: صدیقه دوست محمدی
 • دبیر: مریم رفیع زاده
 • دبیر: خانم صائب
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: طیبه معتمدی
 • دبیر: مریم مغفوری
 • دبیر: مریم یزدانپناه

یازدهم ریاضی علوم پزشکی

 • دبیر: فاطمه ایرانمنش
 • دبیر: فریده ثمری
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: هما دعاگویی
 • دبیر: خانم صائب
 • دبیر: سمیه صالحی
 • دبیر: مهدیه غیوری
 • دبیر: شهناز کلانتری
 • دبیر: طیبه معتمدی
 • دبیر: عذری ملایی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد