کلاسهای آنلاین دبیرستان فرزانگان ناحیه دو کرمان

درس‌های موجود

دوازدهم ریاضی شماره دو دبیرستان فرزانگان ناحیه دو

 • دبیر: flora farid
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: مریم السادات منصوری
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: علیرضا ناسوتی

دوازدهم ریاضی شماره یک دبیرستان فرزانگان ناحیه دو

 • دبیر: flora farid
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: مریم السادات منصوری
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: علیرضا ناسوتی

دیپلم انسانی دبیرستان فرزانگان (فارغ التحصیل 99-98)

 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: فریباالسادات وزیری نسب

دیپلم تجربی دبیرستان فرزانگان (فارغ التحصیل 99-98)

 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: محسن مصباح
 • دبیر: بهاره هنرمندراد

دیپلم ریاضی دبیرستان فرزانگان (فارغ التحصیل 99-98)

 • دبیر: flora farid
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: خ فاطمه عباس زاده
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: علیرضا ناسوتی

یازدهم انسانی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: ناهید پورجمعه
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: افسانه خسروی
 • دبیر: نرجس رستگاری
 • دبیر: رحیمه سالاری
 • دبیر: مریم سلطانی نژاد
 • دبیر: مهرناز شمسی
 • دبیر: خ فاطمه عباس زاده
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: منصوره محمدپور
 • دبیر: صدیقه مولایی
 • دبیر: مریم میرزایی خلیل آبادی
 • دبیر: شيما نقيبي
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: فریباالسادات وزیری نسب
 • دبیر: طیبه یزدی راده

یازدهم تجربی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: Azadeh Alvand
 • دبیر: Leila Amirseifadini
 • دبیر: Afarin Khajoie
 • دبیر: sareh shafiei
 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: نجمه السادات بنی فاطمه
 • دبیر: مرضیه تهامی پور
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: افسانه خسروی
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: مریم سلطانی نژاد
 • دبیر: خ فاطمه عباس زاده
 • دبیر: فاطمه عظمائی
 • دبیر: صدیقه محمدحسنی
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: آنیتا میرزاصادقی
 • دبیر: خ مریم هاشمی
 • دبیر: مریم یزدان پناه

یازدهم ریاضی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: flora farid
 • دبیر: Afarin Khajoie
 • دبیر: طاهره اسماعیلی
 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: نجمه السادات بنی فاطمه
 • دبیر: ناهید پورجمعه
 • دبیر: مرضیه تهامی پور
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: مریم سلطانی نژاد
 • دبیر: نعیمه سیف الهی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: منصوره محمدپور
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: صدیقه مولایی

کلاس عمومی همکاران

 • دبیر: Azadeh Alvand
 • دبیر: Leila Amirseifadini
 • دبیر: flora farid
 • دبیر: Afarin Khajoie
 • دبیر: sareh shafiei
 • دبیر: pooran veladaty
 • دبیر: مهدیه اسدی
 • دبیر: طاهره اسماعیلی
 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: شیرین بامداد
 • دبیر: نجمه السادات بنی فاطمه
 • دبیر: ناهید پورجمعه
 • دبیر: محبوبه پورشفیعی
 • دبیر: ناهید پوریزدان پناه
 • دبیر: مرضیه تهامی پور
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: سعیده توحیدی
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: معصومه حجتی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: افسانه خسروی
 • دبیر: سعیده خسروی
 • دبیر: صدیقه خواجویی
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: نرجس رستگاری
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: رحیمه سالاری
 • دبیر: مریم سلطانی نژاد
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: نعیمه سیف الهی
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: شیده شربتیان
 • دبیر: مژده شریفی
 • دبیر: مهرناز شمسی
 • دبیر: آقای صادقی
 • دبیر: علیرضا ضیاالدینی
 • دبیر: خ فاطمه عباس زاده
 • دبیر: فاطمه عباس زاده
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: فاطمه عظمائی
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بهار کاظمی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: منصوره محمدپور
 • دبیر: صدیقه محمدحسنی
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: زهرا مهرابیان
 • دبیر: صدیقه مولایی
 • دبیر: میترا میرحسینی
 • دبیر: آنیتا میرزاصادقی
 • دبیر: مریم میرزایی خلیل آبادی
 • دبیر: علیرضا ناسوتی
 • دبیر: شيما نقيبي
 • دبیر: خ مریم هاشمی
 • دبیر: مریم هاشمی
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: فریباالسادات وزیری نسب
 • دبیر: مریم یزدان پناه
 • دبیر: طیبه یزدی راده

کلاس مشترک بین رشته ای شماره دو

 • دبیر: Azadeh Alvand
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: فیزیک مقدم
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: میترا میرحسینی
 • دبیر: آنیتا میرزاصادقی
 • دبیر: خ مریم هاشمی
 • دبیر: مریم هاشمی
 • دبیر: مریم یزدان پناه
 • دبیر: طیبه یزدی راده

کلاس مشترک بین رشته ای شماره یک

 • دبیر: Azadeh Alvand
 • دبیر: Afarin Khajoie
 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: نجمه السادات بنی فاطمه
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: افسانه خسروی
 • دبیر: سعیده خسروی
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: رحیمه سالاری
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: محمد امین عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: منصوره محمدپور
 • دبیر: صدیقه محمدحسنی
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: مریم یزدان پناه
 • دبیر: طیبه یزدی راده

دوازدهم انسانی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: طاهره اسماعیلی
 • دبیر: ناهید پورجمعه
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: افسانه خسروی
 • دبیر: صدیقه خواجویی
 • دبیر: نرجس رستگاری
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: افسانه شجاعی
 • دبیر: امیر شریفی
 • دبیر: مژده شریفی
 • دبیر: مهرناز شمسی
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: منصوره محمدپور
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: میترا میرحسینی
 • دبیر: مریم میرزایی خلیل آبادی
 • دبیر: شيما نقيبي
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: فریباالسادات وزیری نسب
 • دبیر: طیبه یزدی راده

دوازدهم تجربی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: Azadeh Alvand
 • دبیر: مهدیه اسدی
 • دبیر: مهین ایرانمنش
 • دبیر: ناهید پوریزدان پناه
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: مهدیه حسین نخعی
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: سعیده خسروی
 • دبیر: صدیقه خواجویی
 • دبیر: فرشته خوشدست
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: شیده شربتیان
 • دبیر: علیرضا ضیاء الدینی
 • دبیر: علیرضا ضیاالدینی
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بهار کاظمی
 • دبیر: صدیقه محمدحسنی
 • دبیر: محسن مصباح
 • دبیر: محسن مصباح
 • دبیر: میترا میرحسینی
 • دبیر: آنیتا میرزاصادقی
 • دبیر: افسانه نادری زاده
 • دبیر: بهاره هنرمندراد
 • دبیر: بهاره هنرمندراد

دوازدهم ریاضی دبیرستان فرزانگان

 • دبیر: flora farid
 • دبیر: طاهره اسماعیلی
 • دبیر: مهری توانا سرشت
 • دبیر: عاطفه جوادی کرمانی
 • دبیر: نجمه حسینی
 • دبیر: مژگان خداپرست
 • دبیر: صدیقه خواجویی
 • دبیر: اختر رضایی
 • دبیر: الهام سنایی
 • دبیر: صدیقه عرب پور
 • دبیر: خاتون عسکری
 • دبیر: اکرم کاظمی
 • دبیر: بتول لطفعلی زاده
 • دبیر: مریم السادات منصوری
 • دبیر: نجمه مهرابی
 • دبیر: میترا میرحسینی
 • دبیر: آنیتا میرزاصادقی
 • دبیر: مریم میرزایی خلیل آبادی
 • دبیر: علیرضا ناسوتی