در این دوره ها دقیقا مانند آموزشگاه های زبان عادی، زبان انگلیسی با استاندارد Oxford تدریس می شود.

معلم این کلاسها می تواند انگلیسی زبان یا فارسی زبان باشد. 

شرکت در جلسه اول همه این کلاسها (بعنوان میهمان) رایگان است.